Galicja Nieruchomości | Witamy na stronie Galicja Nieruchomości!Komunikat RODO

Komunikat RODO


Komunikat RODO

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (popularnie zwanymi RODO – (GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679) informujemy:

Administratorem danych osobowych jest firma Galicja-Nieruchomosci.pl Sp. z.o.o. z siedzibą w Rzeszowie al. gen. Władysława Sikorskiego 46, Rzeszów 35-304, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej w Rzeszowie,REGON:380979512 NIP:8133788675 (dalej zwany ADO). Z administratorem danych osobowych można się kontaktować za pomocą maila biuro@galicja-nieruchomosci.pl oraz drogą pocztową: al. gen. Władysława Sikorskiego 46, Rzeszów 35-304 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

ADO przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

Dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być:
pracownicy ADO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie ADO;
podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego;
dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
podmioty, którym przekazanie danych jest niezbędne dla wykonania określonej czynności np. podpisania umowy dewelo-perskiej (Firmy Deweloeprskie), sporządzenia umowy notarialnej (Kancelaria Notarialna).

Klienci firmy Galicja-Nieruchomości.pl Sp. z o.o. mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klienci firmy Galicja-Nieruchomości.pl Sp. z o.o. mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu moich danych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.

Pragniemy zapewnić, że firma Galicja-Nieruchomości.pl Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

W razie pojawienia się pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności, Polityki Cookies czy innych z zakresu ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z firmą wysyłając e-mail na adres: biuro@galicja-nieruchomosci.pl

Sprzedaj
nieruchomość

    Dane kontaktowe    Chcę sprzedać    Change Language >